Biuro organizacyjne: 42 630-01-88 biuro@grupamedica.pl

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Komitet Organizacyjny serdecznie dziękuje za liczny i aktywny udział Państwa w V Polskim Kongresie Genetyki w Łodzi, w dniach od 19 do 22 września 2016. Kongres zgromadził ponad 800 uczestników, a w tym ponad 160 wykładowców zagranicznych i polskich.
Wyrażamy nadzieję i przekonanie, że dowodem zainteresowania tematyką poszczególnych sesji i uznania dla kompetencji zaproszonych wykładowców była frekwencja we wszystkich salach obrad.  Dziękujemy za wyrazy sympatii i gratulacje, w których podkreślany jest poziom merytoryczny i organizacyjny Kongresu oraz imprez towarzyszących. Zdajemy sobie sprawę z drobnych uchybień, nie do uniknięcia podczas przedsięwzięcia tak trudnego logistycznie. Wierzymy jednak, że rekompensatą za nie była atmosfera wspólnych dyskusji i spotkań. Specjalne podziękowania kierujemy również pod adresem Zespołu Grupa Medica s.c., bez którego nie byłby możliwy sukces organizacyjny Kongresu. Dziękujemy także wszystkim sponsorom Kongresu, którzy przyczynili się merytorycznie i materialnie do zapewnienia jak najlepszego przebiegu obrad.
Powodzenie łódzkiego Kongresu stanowi również dobry prognostyk dla organizacji przez PTG i PTGC kolejnego wspólnego Kongresu w roku 2020, tym razem w Krakowie.

Z serdecznymi raz jeszcze podziękowaniami  Komitet Organizacyjny V. Polskiego Kongresu Genetyki oraz Prezesi Polskiego Towarzystwa Genetycznego i Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Dear Colleagues,

The Organising Committee of the 5th Congress of Genetics wishes to thank you for your active participation in the Congress held in Łódź between 19 and 22 September 2016. The Congress attracted over 800 participants including 160 lecturers from Poland and abroad. As all the Congress halls were full, we hope you enjoyed the lectures and appreciated the competence of the lecturers.
We want to express our gratitude for all the congratulations we received from you as they show your recognition for the organisational skills and  scientific competence of the hosts of the Congress. We obviously realise that some minor slip-ups have occurred in the course of this logistically complex event. Yet, we believe that the atmosphere of the joint discussions and meetings compensated for all the shortcomings.
Our thanks go to the Grupa Medica team who made the success of the event possible. We also extend our warm thanks to all the sponsors of the Congress who contributed to its successful course.
The success of the Łódź Congress bodes well for the next joint Congress of the Polish Genetics Society and the Polish Society of Human Genetics in 2020 in Cracow.

With best regards,
Organising Committee of V. Polish Congress of the Genetics and Presidents of Polish Genetical Society and Polish Society of Human Genetics

L_Jakubowski

Dr hab. n. med., prof. nadzw.
Lucjusz Jakubowski

Przewodniczący PTGC

A_Kononowicz

Prof. dr hab.
Andrzej K. Kononowicz

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

B_Naganowska

Prof. dr hab.
Barbara Naganowska

Prezes PTG

logo_wer_horyzont_zhaslem_en_kolor

SPONSORZY

 

OPŁATY REJESTRACYJNE


Osoby nie będące członkami PTG oraz PTGC

850
ZAREJESTRUJ SIĘ

Studenci, doktoranci i młodsi asystenci do 30 roku życia

550
ZAREJESTRUJ SIĘ

Udział w koktajlu powitalnym 19.09.2016

80
ZAREJESTRUJ SIĘ

Udział w wieczorze towarzyskim 21.09.2016

30
ZAREJESTRUJ SIĘ

MIEJSCE OBRAD

CENTRUM DYDAKTYCZNE UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Łódź, ul. Pomorska 251, budynek A1